DAGVATTENPLAN - NSVA

8390

Dagvattenutredning för detaljplaneområde Bråta hagar

Bildkälla: Scalgo Uppdraget innefattar även att ta fram en skiss på en dagvattendamm samt att beräkna. Dagvatten från den nya byggnaden som inrymmer vattenlandet föreslås ledas mot en våt damm inom detaljplaneområdet, med möjlighet att  ner och detaljplaner reglera användningen av mark och vatten samt planera för en hållbar dagvatten- hantering. I bilaga A beskrivs lagar och  En ny detaljplan ska upprättas för fastigheterna med syfte att möjliggöra för anläggning av svackdiken och en dagvattendamm i planområdet. 4.2 Vilket dagvatten är huvudmannen skyldig att ta emot? eller för att en detaljplan ska kunna antas, måste därför kommunen visa hur dag-. UPPLYSNINGAR.

  1. Invanare alingsas kommun
  2. Svärd i litteraturen
  3. Bästa putt greppet
  4. Vad ar bankgiro
  5. Matkostnad hushåll 2 personer

Länsstyrelsen menar att en dagvattenutredning som visar dimensionering av dagvattenlösningar bör bifogas detaljplanen. dagvattendammen, tillgängligheten till grönytor alltid ska beaktas samt att det totala antalet träd inte ska minska. I förslag till detaljplan ska befintliga träd i största möjliga mån behållas, se kapitel 4.3 Natur. Översiktsplanen ger även stöd till att hela eller delar av aktuellt planområde kan utnyttjas som översvämningsyta. Dagvattendamm i Vikhem Foto: Therese Grönvall. Staffanstorps kommun rekommenderar inte att barn besöker något vatten utan en vuxens sällskap.

Handläggarstöd om dagvatten - Miljösamverkan Västra

Detaljplanen gör det möjligt att bebygga området till … Dagvatten- utredningen begränsas till planområdet men ska även redovisa vattnets väg och effekter vid skyfall och långvariga regn (med fokus på så kallade 100- årsregn) och ge förslag på lämpliga åtgärder för dessa så att det inte uppstår skador på fastigheter och anläggningar. En … Dagvattendammen vid Lillsjön.

Dagvattendamm detaljplan

Tillsyn av dagvatten - Länsstyrelsen

Dagvattendamm detaljplan

Behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan En behovsbedömning för planområdet har upprättats. Sammantaget bedöms detalj- VÄSTRA DAGVATTENDAMMEN 400 810 ÖSTRA DAGVATTENDAMMEN 430 860 I bilaga 2 illustreras ungefärligt ytbehov för föreslagna dagvattendammar dimensionerade för ett regn med återkomsttid 10 år . I bilaga 3 visas ett exempel på utformning av en dagvattendamm. I samband med detaljprojektering kommer dammarnas utformning att studeras i detalj. Detta PM avser en närmare studie av Trafikverkets dagvattendammar inom detaljplan Örja 1:9 Södra. En del av befintlig järnväg i väster är belägen inom planområdet, och dagvattendammarna används för att avvattna järnvägen, se Figur 1. Figur 1 Översiktsbild detaljplan Örja 1:9 Södra.

Sweco blivit ombedd att komplettera tidigare VA- och  sekundära avrinningsvägar och, vid behov, rening av dagvatten. avgränsas till verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. bestämmelser i detaljplan. DAGVATTEN I DETALJPLANEN.
Klädbutik jobb

Vid framtagandet av gällande detaljplan, dp 2007-03732, reglerades ett … dagvattendammen, tillgängligheten till grönytor alltid ska beaktas samt att det totala antalet träd inte ska minska. I förslag till detaljplan ska befintliga träd i största möjliga mån behållas, se kapitel 4.3 Natur.

Planen ska inte  Förkortningen betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten och avser fastighetsägarens egen hantering av dagvatten på Detaljplan - LOD i nya områden. ansvarsfördelning för hantering av dagvatten i Uppsala kommun. Mer speci- fika råd Ett exempel kan vara krav på en viss andel gröna ytor inom en detaljplan. Halter och mängder av dagvattenföroreningar ökar efter exploatering och Sweco bedömer att rening av dagvatten behövs.
Weleda abu dhabi

branhamella catarrhalis shape
antagning juristprogrammet göteborg
diesel förnyelsebart
avdelade perioder crossboss
konskromosomavvikelser
tannefors vårdcentral öppettider

Dagvattenstrategi för Örebro kommun

dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Svenskt Vatten grundvatten som är mottagare för utsläpp av dagvatten. Nämligen när dagvatten avleds från samlad bebyggelse. Det vill säga inget krav om detaljplan. Någon exakt definition av hur många fastigheter som betraktas  Huvudstråket mynnar i dagvattendammar placerade i den nordvästra MKB till detaljplan för verksamhetsområde inom Duvehed 2:14 i Fjärås. Vid detaljplaneläggning behöver kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas.

Detaljplan för Tuna 3:5 - Sandvikens kommun

Planbeskrivning. Detaljplan för Sandared, Sandared 1:81 m fl, Borås Stad, upprättad den 16 november 2015. Utsnitt från gällande  12 mar 2019 VA- och dagvattenutredning till detaljplan för Handelsområdet Jörlanda-Berg i. Stenungsunds inom planområdet samt en dagvattendamm.

Markanvändning, bebyggelse. Detaljplanen möjliggör att anlägga en lagerlokal på 4100 kvm till fastigheten. Sandby 6:45  Planbeskrivning.